Projekty Evropské Unie

 

Struktura dotačních programů EU  (MPO – agentura CzechInvest)

 

1.    Analýza podnikatelského záměru

Pro zdárný průběh podání žádosti na dotační program EU je vhodné, aby měl potenciální žadatel dotace promyšlené, čeho chce v rámci realizace dotačního programu dosáhnout (nákup nových strojů, účastna zahraniční výstavě, vybudování konstrukční dílny rekonstrukci výrobní haly, …).  K tomu je nutné, aby měl potenciální žadatel  promyšlený finanční rozsah projektu – zaokrouhleně na statisíce.

  • Oblast zájmu na získání dotace
  • Finanční rozsah projektu

Tato fáze projektu by měla být vždy, předchází se tak komplikacím při  podávání vlastní žádosti.

2.    Splnění vstupních kritérií  pro dotační programy

Všechny dotační programy MPO (agentura Czechinvest) mají jednak obecné požadavky platné pro všechny dotační programy a jednak mají speciální požadavky pro jednotlivé dotační programy.
Společné požadavky jsou :

  • Žadatelem dotace musí být právnická osoba nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
  • Více jak dva roky podnikání – odevzdané minimálně dvě účetní závěrky na Finančním úřadě

Speciální požadavky :

  • CZ-NACE (dříve OKEČ) – obory činnosti jsou upravované pro jednotlivé dotační programy, někdy i pro jednotlivé výzvy
  • Jsou odlišné u jednotlivých dotačních programů

Dotační programy mají předem stanovené vstupní podmínky, které je dobré vždy prostudovat předem. Podrobný popis jednotlivých dotačních programů je uveden v materiálu s názvem Výzva k …..  (www.czechinvest.org).

3.    Master účet – zařazení do databáze agentury Czechinvest

Master účet je v podstatě zařazení žadatele do databáze agentury Czechinvest. Pro práci s dotačním programem v průběhu podávání žádosti, případně při správě projektu je nutné pověření příslušné osoby notářsky ověřenou Plnou mocí podepsanou jednatelem žadatele. Žádost o založení Master účtu se podává pomocí SW produktu e-Account, ve které je vedena celá žádost dotačního programu a také následná správa projektu.  Vyřízení Master účtu zabírá cca jeden týden.
Před podáním žádosti musí být žadatel zaevidován do databáze agentury czechInvest.

4.    Registrační žádost

Registrační žádost je přihláška žadatele do konkrétního dotačního programu :
•    Marketing
•    ICT v podnicích
•    ICT a strategické služby
•    Rozvoj
•    Potenciál
•    Inovace- Inovační projekt
•    Školící střediska
•    Nemovitosti
Registrační žádost se vyplňuje na internetu v programu e-Account. Vždy se musí zadat maximální výši způsobilých výdajů projektu atermín začátku a ukončení projektu (max. délka je tři roky).  Podle druhu dotačního programu se k žádosti přikládají přílohy formou naskenovaných dokumentů. Povinné přílohy u všech dotačních programů jsou Účetní výkazy za poslední dvě uzavřené období a současný stav v daném roce (Rozvaha a Výsledovka).  Z účetních výkazů se vypočítává rating firmy.  Podle duhu dotačního programu se k registrační žádosti ještě přikládají speciální přílohy (např. výpis katastrální mapy, fotodokumentace počátečního stavu, …). Kontrola registrační žádosti trvá cca dva týdny. Při neschválení žadatel neobdrží žádné zdůvodnění.
Registrační žádost obsahuje základní informace o žadateli dotace, místě realizace projektu, časovém a finančním rozsahu plánovaného projektu.   Je zde také stručný popis projektu. Registrační žádost prochází hodnocením, především v ekonomické oblasti žadatele (Rating) na základě předloženého ekonomického výkazu. Vyřazené žádosti nepostupují do další fáze projektu.

5.    Plná žádost :

V případě schválení registrační žádosti podává žadatel do tří měsíců  Plnou žádost. Plná žádost obsahuje vyplněné tabulky a komentáře na internetu v programu e-Account a řadu příloh. Přílohy se ukládají naskenované do seznamu dokumentů :
•    Finanční realizovatelnost projektu – plán ekonomických ukazatelů na cca šest let (rozvaha a výsledovka)
•    Podnikatelský záměr – písemný materiál dle předem dané osnovy o rozsahu cca 35 až 50 stran
•    Fotogalerie k Podnikatelskému záměru
•    Speciální přílohy podle konkrétních dotačních  programů – např. :
-    Výpis z katastru nemovitostí
-    Výpis katastrální mapy
-    Potvrzení o výši úvěru
-    Projektová dokumentace stavby
-    Posudek soudního znalce na nemovitost
Plná žádost se odevzdává  dle termínu zadaného při schvalování registrační žádosti (většinou je na zpracování  tři měsíce).  Plnou žádost včetně příloh hodnotí projektový manažer agentury CzechInvest, externí hodnotitelé z příslušného oboru podnikání a komise MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu).  Doba hodnocení projektu od jeho odevzdání je cca tři až šest měsíců. U přijatých projektů je mezi MPO a žadatelem podepsaná smlouva, kde jsou uvedeny potřebné náležitosti k realizaci a k udržení projektu. Pokud dojde k zamítnutí projektu, obdrží žadatel písemné vyjádření s odůvodněním zamítnutí žádosti. Žádost je možné opětovně podat po provedení úprav při nově vyhlášené výzvě.

6.    Výběrová řízení

Výběr dodavatelů při pořizování investičního či neinvestičního majetku a služeb při hodnotě nad 500tis. Kč bez DPH musí být vždy organizováno pomocí výběrového řízení s oznámením na Obchodním věstníku na dobu min 30, 40 nebo 50 dní, podle výše hodnoty výběrového čízení.  Výběrová řízení je nutné organizovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137 / 2006 Sb a podle Pravidel pro výběr dodavatelů agentury Czechinvest. Z průběhu výběrového řízení je vedena písemná dokumentace podle doporučené struktury dokumentů.
Všichni žadatelé jsou povinni se řídit pravidly pro výběr dodavatelů, která vydává agentura CzechInvest. A zákonem č. 137/2006 o veřejných zakázkách.  Vzorová dokumentace k výběrovému řízení, doporučená MPO a agenturou CzechInvest je k dispozici na internetových stránkách MPO.

7.    Správa projetu

V případě schválení projektu je povinnost každého žadatele zajišťovat v průběhu realizace projektu dokumentaci :
•    Povinná publicita – zveřejnění skutečnosti o realizovaném projektu podle předem daných pravidel agenturou CzechInvest
•    Monitorovací zprávy – čtvrtletní podávání zpráv a postupu na realizaci projektu ve finančním vyjádření
•    Žádost o platbu – při ukončení etapy projektu , nebo při ukončení projektu podává žadatel žádost o platbu. Tato žádost se vyplňuje opět na internetu v programu e-Account a dále se dokládají písemné příloh
-    Smlouva s bankou
-    Dokumentace k výběrovým řízením
-    Smlouvy s dodavateli
-    Faktury
-    Úhradové doklady
-    Dodací či záruční listy s potvrzením převzetí
-    Fotodokumentace
-    Výpis samostatného účetnictví projektu
-    Výpis účtů 346 a 347 (jiné dotace)
-    Vnitropodniková směrnice o zaúčtování investičního majektu
-    Zpráva o průběhu realizace projektu
•    Změny projektu
Každý žadatel dotačního projektu má právo během realizace projektu  požádat o nutné změny, vyplývající z vnitrofiremních potřeb (změny organizační, výrobní , personální, …), žádosti na změny projektu se předávají přes SW systém e-account (internet).
V případě schválení projektu se žadatel řídí podepsanými „Podmínkami o poskytnutí dotace“ s MPO. Komunikace mezi žadatelem a řízením projektu probíhá po celou dobu života projektu přes internetový SW produkt e-Account (stejně jako v případě přípravy žádosti dotačního projektu).

8.    Plnění závazných ukazatelů

Dotační program má vždy stanovený jeden či více závazných ukazatelů, které se kontrolují  přes monitorovací zprávy. Tyto závazné ukazatele je nutné dodržovat , jinak hrozí srážka části nebo celé dotace ( např. je to podlahová plocha u Nemovitostí, počet nakoupených PC a dalších zařízení u programu ICT v podnicích, atd. …).
Závazné ukazatele jsou kontrolované v průběhu od ukončení realizace projektu po dobu 3 let (drobný, malý a střední podnik) a 5 let (velký podnik).  Jejich dodržování je povinné. V souladu s Podmínkami o poskytnutí dotace může žadatel v odůvodněných případech požádat o snížení závazných ukazatelů do výše 10%.

9.    Kontroly

V průběhu realizace projektu a určené doby po realizaci projektu (většinou to jsou tři roky) dochází ke kontrolám. Většinou je to v době schvalování  žádosti o platbu dotace a po ní. Při kontrolách je povinností předkládat originály všech požadovaných dokumentů.
•    Monitorovací kontroly – tyto kontroly mají za úkol upozornit žadatele na nedostatky a součástí monitorovacích kontrol je i poradenská činnost pro odstranění zjištěných nedostatků. Tyto kontroly provádí z pověření MPO firma Westminster.
•    Řádné kontroly – tyto kontroly provádí :
-    MPO (zajišťuje  Hospodářská komora ČR z pověření MPO)
-    ÜHS (Úřad pro hospodářskou soutěž)
-    Finanční úřad
-    MF (Ministerstvo financí)
-    EU (kontrolní komise Evropské Unie)
Kontroly jsou nahlašovány vždy předem, 10 až 21 dní.  U kontroly je třeba přítomnost statutárního zástupce firmy, nebo písemně stanoveného zástupce. Kompletní kontrola na jeden projekt se dá odhadnout na 4 až 6 hodin.

10.    Dodržení termínů projektu

K jednotlivým fázím projektu jsou vždy přiřazeny termíny plnění. V případě potřeby je možné požádat s odůvodněním o změny termínů, ale vždy předem. Pokud žadatel požádá o změnu termínu  opožděně – po termínu, není tato změna umožněna.
Všechny termíny jsou uvedené v SW systému e-Account na internetu a v „Podmínkách pro poskytnutí dotace „


V Prostějově, dne 18.05.2010
Zpracoval : Ing. Josef TůšaDalší projekty EU

Treningový model CNC

 

Naše firma spolupracovala a spolupracuje na třech rámcových programech Evropské Unie.

Leonardo da Vinci

program pro vytváření učebních a tréninkových programů pro různé skupiny obyvatelstva, které podporují jejich uplatnění v životě, průmyslu a podnikání. Zde jsme spolupracovali na následujících projektech (v závorce je koordinátor projektu)
Media and technics (Finsko)
Virtual Managment (Finsko)
Transbuilder (Finsko)
E - content (Španělsko)
Mainmould (Něcko)
Tema (Portugalsko)
E4C (Česká republika) » klikni dále

Socrates

je program pro spolupráci průmyslu a univerzit při řešení problémů znevýhodňování skupin obyvatelstva (ženy v domácnosti, nezaměstnaní atd.)
Clever (Španělsko)

5-th framework program RTD

(Reserch and Technical Development)
Bestcom (Dánsko)
Projekt byl věnován výzkumu využití moderních informačních technologií pro vývoj a výrobu produktů v různých oblastech podnikání. Projektu se pod vedením INORGY zůčasnily 3 české firmy, 3 firmy německé a 5 firem dánských.


Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it